Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę- Bartosza Skrendo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Bartosz Skrendo w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną www.rodoszczecin.eu oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Niezbędnym warunkiem do złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Oferta Serwisu internetowego skierowana jest do przedsiębiorców oraz do konsumentów.

 1. Regulamin udostępniany jest przed zawarciem umowy o świadczenie usług w taki sposób, aby możliwe było odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Ceny wszystkich widocznych usług na stronie rodoszczecin.eu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 3. Usługobiorca Serwisu zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych tj.  danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Do złożenia zamówienia na wybraną usługę na stronie rodoszczecin.eu konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w wypełnianych przez niego formularzach udostępnionych na stronie.
 6. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 7. Wyceny oferowane przez Usługodawcę na usługi inne niż Konsultacja On-line, nie są przedmiotem niniejszego regulaminu – nie stanowią usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca działa z poszanowaniem wobec danych osobowych Klientów. Polityka prywatności Usługodawcy jest dostępna nieodpłatnie na portalu rodoszczecin.eu

§1

DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient (usługobiorca) –podmiot zmierzający zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (Przedsiębiorca lub konsument).
 2. Produkt– dostępna w Serwisie usługa Konsultacja Online będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Serwis – portal internetowy funkcjonujący pod domeną rodoszczecin.eu,
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Sprzedawca (usługodawca) – Bartosz Skrendo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Bartosz Skrendo, Warzymice 76/9, 72-005, Przecław, NIP: 8522554575, REGON: 380821426.
 6. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. Konsultacja Online – usługa pozwalająca skonsultować jedno wybrane przez Klienta zagadnienie z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przepisów RODO na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy
 2. Operator płatności – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł; DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań  NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Konsultacja On-line i zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej rodoszczecin.eu jak również opisy towarów stanowią wyłącznie informację handlową, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, do tego czasu stanowią one jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług prezentowanych na stronie rodoszczecin.eu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Klienci mogą składać Zamówienia na produkty poprzez Serwis za pomocą udostępnionego przez Usługodawcę formularza w zakładce Konsultacja On-line w Serwisie.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest jego opłacenie.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza drogą poczty elektronicznej otrzymanie zamówienia. Następnie sprzedawca składa oświadczenie o przyjęciu oferty kupna oraz przystąpieniu do realizacji przedmiotowej usługi. Z chwilą otrzymania wiadomości drogą poczty elektronicznej o przyjęciu oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Klient wypełniając w formularzu zamówienia dane do faktury VAT na stronie Operatora płatności, bądź podając je w inny sposób, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
 9. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem Operatora płatności, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
 10. W przypadku klientów, będących konsumentami na podstawie art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Usługodawca w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość, informuje konsumenta o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38. ust 1 i 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§3

PŁATNOŚĆ

 1. Korzystanie z płatnych usług oferowanych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przed rozpoczęciem ich świadczenia.
 2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem Operatora Płatności realizującego płatności elektroniczne.
 3. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności jest dostępny na jego stronie internetowej.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem Operatora Płatności Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami.
 5. Usługodawca w żaden sposób nie przetwarza danych dotyczących płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 6. Za moment dokonania płatności przyjmuje się moment wpływu środków na konto Usługodawcy w serwisie Operatora Płatności.

§4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie postępowania reklamacyjne przeprowadzane są za pomocą poczty elektronicznej kontakt@rodoszczecin.eu.
 2. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 14 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, z której wpłynęło zgłoszenie reklamacyjne.
 7. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 8. Wzór zgłoszenia reklamacjnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi w sposób odpowiadający formie zapłaty wybranej przez konsumenta.

§5

USŁUGA KONSULTACJA ON–LINE

 1. Usługa Konsultacja On–line obejmuje możliwość odpłatnego skonsultowania się Klienta z Usługobiorcą za pomocą poczty elektronicznej, chyba że Klient oczekuje innej formy komunikacji.
 2. Konsultacja On-line to usługa, która może obejmować w szczególności analizę stanu faktycznego, stanu prawnego, wytyczne, zalecenia, opiniowanie dokumentów oraz umów, sporządzenie wzoru dokumentu z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Usługa świadczona jest wg. wyboru Usługobiorcy w ciągu 24 godzin, gdy wybrał on Konsultacje priorytetową lub 72 godzin, gdy wybrał on Konsultację standardową, licząc od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone po godzinie 17 w dni robocze oraz złożone w soboty, niedziele, święta będą realizowane w czasie wskazanym w ust. 2 licząc od dnia następnego od dnia złożenia zamówienia od godziny 9.
 5. Czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu świadczone są w ramach jednej konsultacji wyłącznie z zakresu jednego wybranego przez Klienta zagadnienia. Informacje o tym jak rozumieć termin “jedno zagadnienie” umieszczone są w sekcji FAQ na stronie internetowej Usługodawcy.
 6. Treść wypełnionego przez Klienta formularza Zamówienia analizowana jest nieodpłatnie przez Usługodawcę przed zawarciem umowy z Klientem pod kątem jej zgodności z postanowieniami Regulaminu, w szczególności z postanowieniami określonymi w ust. 5 i 9 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku,gdy treść Zamówienia jest w szczególności nieprecyzyjna, wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Klienta, nie zawiera potrzebnych dokumentów lub z innych powodów uniemożliwia przyjęcie Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie wzywa Klienta do poprawienia treści Zamówienia za pomocą wybranej przez niego drogi komunikacji.
 8. W przypadku zastosowania procedury określonej w ust. 7 czas realizacji usługi jest obliczany zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, od momentu wysłania uzupełnionego Zamówienia, którego treść będzie odpowiadać wymogom niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku braku zgodności treści Zamówienia z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy w ramach jednej Usługi Konsultacji On-lineKlient składa ofertę na usługę obejmującą czynności określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, która dotyczy dwóch lub więcej ściśle niepowiązanych ze sobą tematycznie zagadnień, Usługodawca niezwłocznie wzywa Klienta do złożenia oferty zgodnej z cenami usług ujawnionymi w Serwisie oraz Regulaminem.
 10. Konsultacja On-line nie obejmuje czynności będących przedmiotem innych usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie, które nie są świadczone drogą elektroniczną.
 11. Klient po otrzymaniu zrealizowanego zamówienia uprawniony jest do jednorazowego żądania od Usługodawcy doprecyzowania odpowiedzi lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
 12. Usługodawca realizuje żądanie Klienta, o którym mowa w ust.11 niniejszego paragrafu, niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednakże nie jest związany terminami wskazanymi w ust. 3.
 13. W przypadku, gdy Usługodawca nie przyjmie do realizacji zamówienia Klienta tj. wyśle on oświadczenie o odmowie przyjęcia oferty, zwraca on cenę uiszczoną przez Klienta w ciągu 72 h na numer rachunku bankowego, z którego została zrealizowana płatność.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I JAKOŚĆ

 1. Usługodawca oświadcza, że usługi oferowane w Serwisie rodoszczecin.eu są świadczone wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówione produkty z należytą starannością z odpowiedzialnością za jej niezachowanie oraz z odpowiedzialnością za ewentualne szkody po stronie klienta za niewłaściwą realizację produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne działania klienta korzystającego z serwisu. Odpowiedzialność ograniczona jest do normalnych następstw przewidywanych w chwili zawarcia umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone korzyści.
 3. Usługodawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone wyłącznie z winy umyślnej.

§7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty powstałe w wyniku świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, w szczególności takie jak analizy prawne, dokumenty, regulaminy, tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i stanowią własność Usługodawcy.
 2. Usługodawca zezwala Klientowi na korzystanie z produktów powstałych w wyniku zrealizowanych usług do własnych celów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności lub wyłącznie dla celów niekomercyjnych, gdy Usługobiorcą jest konsument. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.
 3. Klient wyraża zgodę, zawierając umowę z Usługodawcą, na umieszczenie swoich danych, w szczególności elementów graficznych takich jak logo oraz inne elementy graficzne, które wchodzą w skład marki Klienta, w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym w Serwisie.
 4. W momencie zakończenia wykonywania usługi na rzecz Klienta udzielana jest niezbywalna, niewyłączna i nieograniczona terytorialnie oraz czasowo licencja na korzystanie z utworu do własnych celów prowadzonej działalności gospodarczej, lub w przypadku Konsumenta, do celów niekomercyjnych.
 5. Klienci nie posiadają prawa sublicencjonowania (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z utworu), jak również do dalszej odsprzedaży utworu lub wprowadzania go do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu.
 6. Licencja wygasa, jeśli klienci dopuszczą się naruszenia swoich obowiązków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Klienci korzystają z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania, bądź naruszają inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem
 7. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie, w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony na podstawie prawach autorskich i są własnością Usługodawcy.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości witryny internetowej, bez zgody Usługodawcy.
 9. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony rodoszczecin.eu: fotografii, grafik, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypów, znaku słowno-graficznego serwisu stanowi naruszenie ustawy o prawach autorskich przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§8

POUFNOŚĆ

Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi. Wszelkie informacje niepodane przez Usługodawcę i Usługobiorcę do publicznej wiadomości obejmujące w szczególności informacje: techniczne, organizacyjne, finansowe, handlowe, know-how, wszelkie dane o planach działalności oraz rozwoju, pracownikach, współpracownikach, umowach, rozliczeniach, informacje marketingowe i promocyjne, produktów, rozeznaniach rynkowych, danych handlowych i sprzedażowych, jak również wszelkie inne informacje, w których posiadanie pośrednio lub bezpośrednio wejdą Strony w trakcie wykonywania niniejszej umowy oraz co do których Strony zastrzegły lub zastrzegą poufność.

§9

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Bartosz Skrendo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Bartosz Skrendo pod adresem: Warzymice 76/9, 72-005 Kołaskowo, NIP: 8522554575, REGON: 380821426,, email: bskrendo@rodoszczecin.eu
 2. Administrator dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe przetwarzanie danych osobowych oraz wdrożył wystarczające środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych osobowych na spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych – w szczególności przepisy RODO.
 3. Cele przetwarzania danych:
  1. wycena usługi
  2. wykonanie usługi
  3. rozpatrzenie reklamacji
  4. kontakt telefoniczny, w tym przesyłanie wiadomości SMS
  5. wystawienie faktury, w tym inne obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego
  6. gromadzenie dokumentacji związanej z potencjalnymi roszczeniami
  7. gromadzenie zleconych wycen
  8. prowadzenia archiwum
  9. wykorzystania ciasteczek („cookies”)
  10. wykonywania obowiązków administratora strony internetowej serwisu
  11. prowadzenia analizy aktywności klienta na stronie internetowej
 1. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu i udostępniać informacje o sobie oraz ma możliwość realizowania swoich praw na zasadach określonych w Polityce prywatności tj. dokumencie określającym przetwarzanie danych Klientów przez Administratora, udostępnionym nieodpłatnie na stronie rodoszczecin.eu
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie.

§10

Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia elektronicznego zapewniającego stały dostęp do Internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie witryn internetowych oraz programu umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików pdf i doc.
 2. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu  lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie na zasadach w nim określonych.
 3. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w serwisie. Usługobiorca ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Wypowiedzenie umowy ze strony użytkownika jest niemożliwe, jeśli zmiany w regulaminie wynikają ze zmiany przepisów prawa, bądź mają na celu poprawę świadczenia usług względem Użytkownika.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 6. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 7. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,.
 8. W przypadku opisanym w ust. 7, Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia od Użytkownika także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
 9. Odstępstwa od postanowień Regulaminu możliwe są jedynie na korzyść Użytkownika.
 10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisu obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Kliknij i pobierz.