Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Niniejsza dokument określa w sposób w jaki przetwarzamy Dane osobowe naszych kontrahentów. Administratorem Twoich danych jest Bartosz Skrendo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Bartosz Skrendo, Warzymice 76/9, 72-005 Przecław. Polityka prywatności określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania Twoich danych i informacji, które otrzymujemy od Ciebie oraz wszystkich innych użytkowników serwisu rodoszczecin.eu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności . Gdy wchodzisz na stronę rodoszczecin.eu i korzystasz z niej przesyłając nam za pomocą formularzy jakiekolwiek Dane osobowe równocześnie oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszym dokumentem oraz że wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Polityki i warunkami na których przetwarzamy Twoje dane.

DEFINICJE

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

Użytkownik – osoba korzystająca z witryny rodoszczecin.eu

Usługi – to usługi świadczone drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej rodoszczecin.eu jest Bartosz Skrendo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Bartosz Skrendo, Warzymice 76/9, 72-005 Przecław, NIP: 8522554575, REGON: 380821426 (dalej jako: Administrator)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator dba o to, aby dane przetwarzane przez niego były przetwarzane zgodnie z zasadą:

 • legalności tj. aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem,
 • respektowania praw jednostki tj. aby osoby, których dane dotyczą, mogły realizować swoje uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
 • rozliczalności tj. aby wszelkie procesy przetwarzania danych przez Administratora są odpowiednio dokumentowane.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 • wyceny usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. b RODO. Przetwarzane Dane osobowe do realizacji tego celu dane to: adres email oraz numer telefonu, jeżeli został podany przez Użytkownika. Podanie danych innych niż adres email jest dobrowolne i skutkuje przetwarzaniem ich na podstawie zgody tj. art 6 ust.1 lit. a RODO, która zostaje udzielona wraz z momentem wysłania odpowiedniego formularza;
 • wykonania usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. b RODO. Przetwarzane Dane Osobowe do realizacji tego celu dane to: imię, nazwisko, numer telefonu, oraz email;
 • rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. b RODO. Przetwarzane Dane Osobowe do realizacji tego celu dane to: imię, nazwisko, numer telefonu, oraz email oraz numer faktury – jeżeli zostały podane przez Użytkownika. Podanie danych innych niż niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, tj. danych jednoznacznie identyfikujących Klienta jest dobrowolne i skutkuje przetwarzaniem ich na podstawie zgody, która zostaje udzielona wraz z momentem wysłania odpowiedniego formularza lub wysłaniem wiadomości e-mail;
 • kontaktu telefonicznego, w tym przesyłania wiadomości SMS – Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, do realizacji tego celu odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która zostaje udzielona wraz z momentem uzupełnienia formularza o numer telefonu, wraz z zaznaczeniem prośby o kontakt telefoniczny;
 • wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie dla wykonania tego celu są Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres miejsca prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Przetwarzane dane do wykonywania tego celu to m.in., imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer REGON, adres prowadzonej działalności, nazwa firmy oraz inne uznane przez Administratora za niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu;
 • gromadzenia przedstawionych informacji handlowych (zaproszeń do zawarcia umowy) przez czas 2 miesięcy od dnia jej wysłania do Użytkownika. Dla realizacji tego celu przetwarzane są dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, gdy zostały podany przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. c RODO, z którego Administrator wywodzi swoje prawo do zachowania przedstawionych wycen, które są zaproszeniami do zawarcia umowy ważnymi przez 2 miesiące od ich wystawienia Użytkownikowi. W przypadku załączenia przez Użytkownika numeru telefonu podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, z uwagi na fakt, że Użytkownik dobrowolnie podał swój numer telefonu wyrażając chęć do skontaktowania się z Administratorem telefonicznie za pomocą informacji zawartej przez niego w formularzu;
 • wewnętrzne cele administracyjne – administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, email jeżeli zostały podane przez Użytkownika, na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO. Podanie danych innych niż imię oraz telefon/email jest dobrowolne i skutkuje przetwarzaniem ich na podstawie zgody, która zostaje udzielona wraz z momentem wysłania odpowiedniego formularza na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO;
 • wykorzystania plików „cookies” dokonywane jest na podstawie zgody wyrażonej na polu wyświetlanym w widocznym miejscu w Serwisie. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wykonywania obowiązków administratora strony internetowej serwisu. Administrator strony internetowej rodoszczecin.eu przetwarza dane osobowe takie jak adres IP, datę i czas wskazany na serwerze, informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bez gromadzenia tych danych osobowych administrator nie ma możliwości administrowania danymi osobowymi. Wskazane dane osobowe są zapisywane automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej serwisu.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:

 • prawo dostępu do swoich Danych osobowych,
 • prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,

Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Użytkownik chcący zrealizować swoje uprawnienia może skontaktować się z administratorem za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres kontakt@rodoszczecin.eu lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator wnikliwie analizuje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody.

Administrator zastrzega możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. W takiej sytuacji Administrator informuję użytkownika o tym fakcie, przed upływem miesiąca od dnia złożenia żądania przez Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator oświadcza dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe przetwarzanie Danych osobowych oraz wdrożył wystarczające środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych – w szczególności przepisy RODO.

Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych osobowych do państw znajdujących się poza EOG.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pani/ Pana dane będą przekazywane wyłącznie:

 • Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
 • podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa,
 • wybranym przez nas podwykonawcom świadczący usługi informatyczne, księgowe, płatności on-line oraz pocztowe,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

COOKIES

Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” na portalu rodoszczecin.eu i określa zasady korzystania z nich w polityce cookies.

ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej rodoszczecin.eu

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.