Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). – zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Skrendo prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Bartosz Skrendo, Warzymice 76/9, 72-005 Przecław zwany dalej Administratorem;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem kontakt@rodoszczecin.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji handlowych (zaproszenia do zawarcia umowy) oraz zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz dla wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Nadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • wewnętrznych celach administracyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pomocą formularzy dostępnych na stronie rodoszczecin.eu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • kontaktu telefonicznego, w tym przesyłania wiadomości SMS – jeżeli w formularzu zostało wyrażone przez Panią/Pana takie życzenie. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przez przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także do końca roku, w którym upłynął termin przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przechowywania dokumentów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów Pani/Pana dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane. W przypadku, gdy nie doszło do zawarcia umowy po przedstawieniu oferty, Pani/Pana dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia przedstawienia informacji handlowej będącej zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa,
  • wybranym przez nas podwykonawcom świadczący usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, transportowe oraz pocztowe,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością nawiązania lub kontynuowania współpracy.